Spółdzielnia Socjalna "Parasol" | Dobre (od) Rodziny
W skład spółdzielni socjalnej Parasol wchodzą: Agencja Usług Socjalnych, Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Agencja Zatrudnienia, Noclegownia oraz Centrum Integracji Społecznej.
niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,niepubliczna poradnia psychologiczno pedagogiczna,niepubliczna poradnia,niepubliczna,poradnia,nysa,cis,centrum integracji,centrum integracji społecznej,integracja społeczna,agencja usług socjalnych,usługi socjalne,usługi,socjalne,centrum,integracji,społecznej,noclegownia,agencja zatrudnienia,zatrudnienie,agencja,psychologia,pedagogika,
22113
page,page-id-22113,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive
 
ue_1
RP_logo
dolnyslask
ue_3_2

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PARASOL”

 

w partnerstwie z Gmina Dobroszyce – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Dobre (od) Rodziny

Projekt Dobre (od) Rodziny realizowany jest w terminie: 01.11.2018 – 31.10.2019 na terenie Gminy Dobroszyce przez Spółdzielnię Socjalna ,,Parasol” z Nysy w partnerstwie z Gmina Dobroszyce – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Projekt zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cele Projektu

Cel główny projektu to poprawa funkcjonowania społecznego 14 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Dobroszyce w okresie 01.11.2018-30.10.2019 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny -usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności objęcie wsparciem: 14 rodzin: poradnictwem specjalistycznym: w tym prawno-obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji zw. grupami wsparcia/grupami samopomocowymi.

Zaplanowano też pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej.

Planowane Efekty
  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 8 os.
  2. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 9
  3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 9
  4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 66 os.
Grupa Docelowa

Działania projektowe obejmują wsparciem 14 rodzin z gminy Dobroszyce, przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, łącznie 66 os. ( w tym 32 K i 34 M, w tym dzieci: 17 K i 25 M). Cała grupa docelowa to świadczeniobiorcy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach.

HARMONOGRAMY WSPARCIA:

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

360 275,00 PLN

KWOTA PROJEKTU DOFINANSOWANA Z UNII:

306 233,75 PLN