Spółdzielnia Socjalna "Parasol" | MOCne więzi
W skład spółdzielni socjalnej Parasol wchodzą: Agencja Usług Socjalnych, Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Agencja Zatrudnienia, Noclegownia oraz Centrum Integracji Społecznej.
niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,niepubliczna poradnia psychologiczno pedagogiczna,niepubliczna poradnia,niepubliczna,poradnia,nysa,cis,centrum integracji,centrum integracji społecznej,integracja społeczna,agencja usług socjalnych,usługi socjalne,usługi,socjalne,centrum,integracji,społecznej,noclegownia,agencja zatrudnienia,zatrudnienie,agencja,psychologia,pedagogika,
22037
page,page-id-22037,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive
 
ue_1
dolnyslask
ue_3_2

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PARASOL”

REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

MOCne więzi

Beneficjent: Fundacja Rodzinna Stacja
Partner I: Gmina Sobótka/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
Partner II: Spółdzielnia Socjalna Parasol w Nysie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Osi Priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Podziałanie: 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF
Tytuł projektu: ‘MOCne więzi’
Okres realizacji: 01.10.2017-30.09.2018

Projekt MOCne więzi zakłada zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez: asystenturę rodzinną (7 rodzin),konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie, terapię i mediację, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi. Oferuje również pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej. Działania projektowe są szczególnie skupione wokół prewencyjności zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Wsparciem obejmiemy 17 rodzin zamieszkujących gminę Sobótka, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, priorytetowo doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. Potrzeba realizacji działań wynika z tendencji wzrostowej dysfunkcjonalności rodzin w wieloproblemowym aspekcie – bezrobocie, ubóstwo, przemoc, uzależnienia, rozbicie rodzin, przestępczość oraz braku dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w regionie. Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny. Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo- wychowawczych, zwiększając kompetencje społeczne. Rodzice mają szansę odzyskać poczucie kontroli, wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej sytuacji, a dzieci zdobędą umiejętności przejawiania pożądanych społecznie postaw. Uczestnicy będą mieli okazję wzorować się na autorytetach i pożądanych modelach rodziny wspierającej, a także w ramach grup samopomocowych wzmocnią swoje poczucie sprawczości, solidarności, wzajemnej pomocy i współdziałania w kierunku rozwiązywania problemów społecznych.

Planowane efekty i rezultaty projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu -10
  • Liczba osób dorosłych w rodzinach, która dokonała postępu w wyniku objęcia
    usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym – 20
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 11
  • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 11
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

455 170,00 PLN

KWOTA PROJEKTU DOFINANSOWANA Z UNII:

386 894,50 PLN