Spółdzielnia Socjalna "Parasol" | USŁUGI
W skład spółdzielni socjalnej Parasol wchodzą: Agencja Usług Socjalnych, Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Agencja Zatrudnienia, Noclegownia oraz Centrum Integracji Społecznej.
niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,niepubliczna poradnia psychologiczno pedagogiczna,niepubliczna poradnia,niepubliczna,poradnia,nysa,cis,centrum integracji,centrum integracji społecznej,integracja społeczna,agencja usług socjalnych,usługi socjalne,usługi,socjalne,centrum,integracji,społecznej,noclegownia,agencja zatrudnienia,zatrudnienie,agencja,psychologia,pedagogika,
20273
page,page-id-20273,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive
 

USŁUGI

Zobacz naszą pełną ofertę

AGENCJA USŁUG SOCJALNYCH

Agencja zajmuje się wykonywaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych w domu klienta. Pomoc skierowana jest do osób samotnych i rodzin w sytuacjach, w których pomoc osoby drugiej może być dobrym rozwiązaniem Ich problemu. Usługi zorientowane są zawsze na indywidualne potrzeby człowieka, których sam nie jest w stanie zrealizować.

 

Oferowane usługi wyróżnia:

 

 • dostępność 24 h/dobę
 • dostępność w weekendy i święta,
 • wykonywanie krótkotrwałych, jednorazowych zleceń,
 • w razie potrzeby opieka całodobowa,
 • gwarancja fachowego i sprawdzonego personelu,
 • wysoki standard świadczonych usług ze wskazaniem na zadowolenie klienta,
 • cena konkurencyjna w stosunku do innych świadczeniodawców.

SPECJALISTYCZNA NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Poradnia posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu nyskiego. Udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i pokrewnych form wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz szerzy wiedzę psychologiczno – pedagogiczną. Poradnia realizuje następujące usługi:

 

 • badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz konsultacje lekarskie,
 • zajęcia terapeutyczno- logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • terapię rodzin,
 • profesjonalne doradztwo kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • mediacje,
 • coaching indywidualny i grupowy,
 • prelekcje i wykłady dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • porady, konsultacje i instruktaże,
 • opracowywanie materiałów metodycznych, artykułów i innych publikacji edukacyjnych i informacyjnych,
 • udział  i/lub organizację  konferencji, narad i innych przedsięwzięć związanych z zadaniami statutowymi,
 • psychoterapię dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Pomoc w Poradni udzielana jest bez skierowań i rejonizacji. Usługi świadczy wykwalifikowana kadra. Poradnia udziela wyczerpujących informacji o wynikach, odpowiada na pytania dzieci i rodziców. Gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej – informacje o dziecku przekazywane są wyłącznie rodzicom.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Centrum Integracji Społecznej jest instytucją skierowaną do osób długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Głównym celem istnienia Centrum jest przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, odbudowanie i podtrzymanie niezbędnych kompetencji do podjęcia zatrudnienia, stymulowanie aktywności, która w konsekwencji winna doprowadzić do trwałej zmiany życia uczestników na lepsze, jak również tworzenie warunków oraz okoliczności pozwalających na ową zmianę.

 

Okres uczestnictwa w Centrum trwa 12 miesięcy(1 miesiąc próbny, 11 uczestnictwo właściwe), podczas których uczestnik przez 4 dni w tygodniu odbywa zajęcia praktyczne z reintegracji zawodowej, co w praktyce oznacza pracę wykonywaną u pracodawcy. Aktualnie nasi podopieczni pracują w Fabryce Armatur Głuchołazy oraz Komunalniku, również w Głuchołazach. Piąty dzień przeznaczony jest na zajęcia z reintegracji społecznej, czyli zajęcia prowadzone przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego oraz psychologa. W okresie uczestnictwa Centrum zapewnia uczestnikom jeden ciepły posiłek dziennie, odzież roboczą, środki ochrony indywidualnej oraz świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych(50% w okresie próbnym oraz 100% w okresie właściwym). Oprócz tego uczestnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz są im opłacane wszystkie świadczenia: rentowe, emerytalne, zdrowotne, wypadkowe.

INNE DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI

PROGRAM AKTYWIZACJI I INTEGRACJI

 

Spółdzielnia Socjalna „Parasol” od 6 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. zrealizowała działania zlecone przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2014 roku. Zadanie polegało na objęciu wsparciem w formie grupowych zajęć warsztatowych i grupowego poradnictwa specjalistycznego 104 osób bezrobotnych z powiatu nyskiego zakwalifikowanych do III profilu pomocy. Od 15 marca br. Spółdzielnia prowadzi także zajęcia PAI zlecone przez PUP w roku 2015.

 

Program Aktywizacja i Integracja daje możliwość aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kwalifikacjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) ma pomóc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy, którym należy pomóc również w problemach rodzinnych, środowiskowych czy prawnych, a nie jedynie przedstawić ofertę pracy.

 

Celem Programu jest:

 

 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych oraz kompetencji życiowych
 • osób bezrobotnych,
 • wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • poprawa umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
 • nabycie kompetencji w zakresie autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, planowania ścieżki rozwoju zawodowego,
 • zarządzania czasem,
 • wzrost motywacji do pracy i zmiany sytuacji życiowej.

„POMOCNA DŁOŃ” PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

 

Program polega na podniesieniu lub nabyciu wiedzy i umiejętności pomocnych w sprawowaniu opieki nad 30 osobami starszymi o ograniczonej samodzielności w tym również niepełnosprawnymi. Formą realizacji zadania jest cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych dla 30 osób zamieszkujących gminę Nysa w wieku 60+: małżonków, partnerów, przyjaciół, sąsiadów opiekujących się, na co dzień starszymi osobami, które są zależne od pomocy innych osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez dwie godziny z następującymi specjalistami: opiekunem medycznym, dietetykiem, ratownikiem medycznym oraz psychologiem. W trakcie realizacji projektu opiekun medyczny 2 godziny w każdym miesiącu przeznaczy na praktyczny instruktaż opieki nad osobą chorą w jej domu.