Realizacja zadań publicznych

Zrealizowane

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Łambinowice

Tryb złożenia oferty: 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania publicznego: 

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zadania: 

01.01.2019 r. – 28.02.2019 r.

Celem realizacji zadania jest działalność Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol” na terenie gminy Łambinowice w oparciu o reintegrację zawodową realizowaną w warsztacie gospodarczo-porządkowym w Łambinowicach oraz o nabycie przez 6 osób biorących udział w zadaniu w ramach reintegracji społecznej kompleksowej wiedzy i kompetencji społecznych niezbędnych do radzenia sobie w życiu codziennym oraz procesie powrotu na rynek pracy.

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Paczków – kontynuacja 2018 r

Rodzaj zadania publicznego: 

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji zadania: 

01.02.2018 r. – 30.10.2018 r.

Celem zadania jest kontynuacja działalności Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol” na terenie gminy Paczków w oparciu o reintegrację zawodową 5 osób, realizowaną w warsztacie gospodarczo-porządkowym w Paczkowie oraz o nabycie przez osoby biorące udział w zadaniu w ramach reintegracji społecznej kompleksowej wiedzy i kompetencji społecznych niezbędnych do radzenia sobie w życiu codziennym oraz procesie powrotu na rynek pracy.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno–terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz praca terapeutyczna z całą rodziną.

Rodzaj zadania publicznego: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy.

Tytuł zadania: 

Uwierzyć w siebie – wsparcie młodzieży uzależnionej lub współuzależnionej. Edycja 2018.

Termin realizacji zadania: 

01.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i wychowawców oraz pracę terapeutyczną z rodziną. Program ma również charakter edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób wspóluzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych w tym pracy terapeutycznej z rodziną.

Rodzaj zadania publicznego: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy.

Tytuł zadania: 

Uwierzyć w siebie – wsparcie dorosłych uzależnionych lub współuzależnionych. Edycja 2018.

Termin realizacji zadania: 

01.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dorosłych zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ma również charakter edukacyjno-korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.)

Rodzaj zadania publicznego: 

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacji i Integracji w 2018 roku.

Termin realizacji zadania: 

01.06.2018 r. – 31.10.2018 r.

Realizowane zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań w zakresie integracji społecznej 30 osób bezrobotnych zaliczonych do III profilu pomocy, zamieszkujących następujące gminy: Nysa (20 osób- dwie grupy) i Głuchołazy (10 osób), którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.