Centrum Integracji
Społecznej

Centrum Integracji Społecznej jest instytucją skierowaną do osób, które dzięki uczestnictwu w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej mają szansę na zdobycie nowych umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Głównym celem istnienia Centrum jest przygotowanie osób mających problem ze znalezieniem pracy lub utrzymaniem się w pracy do samodzielnego poruszania się na rynku pracy, odbudowanie i podtrzymanie niezbędnych kompetencji do podjęcia zatrudnienia, dostosowanie się do aktualnych wymagań pracodawców. Centrum Integracji Społecznej to podmiot realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego dla każdego Uczestnika.

Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol” działa na podstawie Decyzji Nr CIS/001/2014 Wojewody Opolskiego z dnia 2 października 2014 r.

O nas

Tworzymy zespół specjalistów traktujących swoją pracę przede wszystkim w kategoriach inwestycji w drugiego człowieka, ponieważ chcemy, aby każda osoba stała się pełnoprawnym członkiem lokalnej społeczności oraz powróciła do szeroko rozumianej aktywności zawodowej. Wierzymy, że uczciwa praca i udział w życiu społecznym nadają sens i stanowią podstawę poczucia godności każdego człowieka. W związku z tym, chcemy dotrzeć do każdej osoby znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej, która jest gotowa na dokonanie zmiany w swoim życiu. Aby osiągnąć ten cel, wspieramy naszych Uczestników w obszarze społecznym i zawodowym.

Kadrę CIS tworzą:

 • kierownik
 • instruktorzy zawodu
 • pracownik socjalny
 • psycholog
 • doradca zawodowy
 • radca prawny
 • terapeuta uzależnień

01.

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej może zostać osoba

 • długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat)
 • bezdomna
 • uzależniona od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • zwolniona z zakładu karnego
 • będąca uchodźcą realizującym indywidualny program integracji
 • niepełnosprawna, która podlega wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie jest w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajduje się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym

02.

Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej nie może zostać osoba posiadająca prawo do

 • zasiłku dla bezrobotnych
 • zasiłku przedemerytalnego
 • świadczenia przedemerytalnego
 • renty strukturalnej
 • renty z tytułu niezdolności do pracy
 • emerytury
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

Zasady kierowania do Centrum Integracji Społecznej

1

Osoba zainteresowana, która spełnia wymogi może zostać przyjęta do Centrum Integracji Społecznej na podstawie wniosku:

 • ośrodka pomocy społecznej,
 • własnego lub przedstawiciela ustawowego,
 • zakładu lecznictwa odwykowego,
 • powiatowego urzędu pracy,
 • organizacji pozarządowej,
 • klubu integracji społecznej.

2

Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
3

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum, przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby Ośrodka Pomocy Społecznej.
4

Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Oferta dla firm

Centrum Integracji Społecznej jest instytucją, która zajmuje się reintegracją zawodową i społeczną osób długotrwale oddalonych od rynku pracy. Reintegracja zawodowa odbywa się na zasadzie kształcenie umiejętności zawodowych i przyuczenia do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych uczestników CIS. Proponowana przez nas kooperacja z Firmami polega na skierowaniu do Państwa uzgodnionej wspólnie liczby uczestników – osób dorosłych, w celu osiągnięcia ww. celów czyli nabycia w trakcie praktyki zawodowej umiejętności pozwalającej na samodzielnie świadczenie pracy otwartym rynku pracy. Za koszty związane z wypłatą comiesięcznego świadczenia integracyjnego tych osób odpowiada Centrum Integracji Społecznej, które także opłaca lekarskie badania wstępne kierujące na konkretne stanowiska, ubezpieczenie NNW oraz zaopatruje uczestników w odzież roboczą, a Państwa Firma przekazuje nam w drodze wypracowanego porozumienia kwotę, która z punktu widzenia interesów Firmy byłaby dla Państwa opłacalna, a nam pozwoliła realizować program powrotu osób wykluczonych do społeczeństwa (regulowany stosownymi aktami prawnymi).

Rekrutacja

Zapraszamy osoby z powiatu nyskiego do Centrum Integracji Społecznej na warsztaty:

Opiekunka domowa
Powiat Nyski

Kontakt

Centrum Integracji Społecznej

adres:
Nysa, ul. Prusa 14 (I piętro)
czynne od 8:00 do 15:00

telefon:
Jadwiga Litwin – 666 708 005