Terapia funkcji poznawczych Intrumental Enrichment ® (Metoda Feuersteina)

to kompleksowe podejście obejmujące teorię i system terapeutyczny, którego celem jest rozwijanie inteligencji i uczenie myślenia. Podstawową zasadą tej terapii jest założenie, że wszyscy ludzie mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze, wzmacnia samodzielne i krytyczne myślenie oraz uczy jak się uczyć. Program rozwija takie funkcje poznawcze jak pamięć, uwagę, spostrzeganie, koordynację wzrokowo-ruchową, rozumowanie logiczne, przyczynowo-skutkowe, wzmacnia i rozwija motywację do nauki, pomaga świadomie zarządzać procesami umysłowymi, służy samopoznaniu.

Terapia  przeznaczona jest dla dzieci od 6 roku życia. Spotkania terapeutyczne odbywają się 1-2 razy w tygodniu (50 min) i prowadzone są indywidualnie.

Terapia ma zastosowanie w przypadku: dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym trudności szkolne o różnym podłożu: dysleksja rozwojowa, dyskalkulia); dzieci zdolnych jako narzędzie wzbogacania i rozwijania poznawczego; dzieci impulsywnych, nadruchliwych (ADD, ADHD); dzieci zaniedbanych środowiskowo; dzieci z nieharmonijnym rozwojem umysłowym; osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego ( np. padaczka, uszkodzenia mózgu, demencja).

IE ®  jest metodą znaną na świecie od kilkudziesięciu lat, w Polsce zaś jest obecna od niedawna, prowadzona tylko przez terapeutów posiadających uprawnienia nadane przez  Instytut Feuersteina w Izraelu.