Spółdzielnia Socjalna „Parasol” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Aktywni w Działaniu

Projekt odbywa się w terminie: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. na terenie gminy Lubawka i Gminy Kamienna góra. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja  – konkursy horyzontalne.

Całkowita wartość projektu:

451 542,15 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

428 965,03 pln

Opis projektu

Przewiduje on realizację 6 form wsparcia. Formy te wchodzą w skład następujących usług:

  1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicnego), pracy socjalnej
  2. Usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym (Poradnictwo zawodowe,  Zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy-staże, szkolenia i kursy zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy)

Całkowicie indywidualne podejście do pracy osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie opracowania ich ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej i wprowadzenie nowych form działań wspierających przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania w środowisku zawodowym oraz pracy w grupie i odpowiedzialności za własny sukces, a także większej aktywności edukacyjnej i asertywności w wyrażaniu siebie poprzez działania rozwojowe i zawodowe.

Celem projektu jest nabycie przez 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w okresie do 31.12.2020 r.

Planowane efekty

12

8

5

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

3

5

7

Liczba osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej ( z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami)

1

1

20

Liczba osób z niepełnoprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej

Liczba osób z niepełnosprawnościami , które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]

2

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

Harmonogramy wsparcia

Czerwiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020