Spółdzielnia Socjalna „Parasol” w partnerstwie z Gminą Dobroszyce – OPS Dobroszyce realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Dobre (od)Rodziny

Projekt realizowany jest w terminie: 01.11.2018 – 31.10.2019 na terenie Gminy Dobroszyce

Całkowita wartość projektu:

360 275,00 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

306 233,75 pln

Opis projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

Projekt zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cel główny projektu to poprawa funkcjonowania społecznego 14 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Dobroszyce w okresie 01.11.2018-30.10.2019 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wsparcia rodziny -usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności objęcie wsparciem: 14 rodzin: poradnictwem specjalistycznym: w tym prawno-obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji zw. grupami wsparcia/grupami samopomocowymi.

Zaplanowano też pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej.

Planowane efekty

8

9

9

66

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Działania projektowe obejmują wsparciem 14 rodzin z gminy Dobroszyce, przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, łącznie 66 os. (w tym 32 K i 34 M, w tym dzieci: 17 K i 25 M). Cała grupa docelowa to świadczeniobiorcy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach.

Harmonogramy wsparcia

Grudzień 2018
Czerwiec 2019
Wrzesień 2019
Styczeń 2019
Kwiecień 2019
Październik 2019