Spółdzielnia Socjalna „Parasol” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Lepiej Razem

Projekt odbywa się w terminie: 01.11.2019 r. – 31.10.2020 r. na terenie gminy Drawsko Pomorskie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa RPZP.07.00.00. Włączenie społeczne Działanie RPZP.07.06.00. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Całkowita wartość projektu:

419 735,75 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

356 772,39 pln

Opis projektu

Projekt ,,Lepiej razem” zakłada kompleksowe i komplementarne wsparcie 10 rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2015 r poz. 332) poprzez m.in:

  • powołanie Rodziny Wspierającej, której zadaniem jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających,
  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
  • terapie i mediację,
  • organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz integrację, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi.

Celem głównym Projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi..

Planowane efekty

45

45

4

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

11

11

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projekt

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

Harmonogramy wsparcia

Grudzień 2019
Styczeń 2020
Czerwiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021