Spółdzielnia Socjalna „Parasol” realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Mocne Więzi

Całkowita wartość projektu:

455 170,00 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

386 894,50 pln

Opis projektu

Projekt MOCne więzi zakłada zakłada komplementarne usługi wsparcia rodzin, w tym usługi pracy z rodziną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) m.in. poprzez: asystenturę rodzinną (7 rodzin),konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym obywatelskie, terapię i mediację, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi. Oferuje również pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez wsparcie rodziny wspierającej. Działania projektowe są szczególnie skupione wokół prewencyjności zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

Beneficjent: Fundacja Rodzinna Stacja
Partner I: Gmina Sobótka/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
Partner II: Spółdzielnia Socjalna Parasol w Nysie
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Osi Priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych
Podziałanie: 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WROF
Tytuł projektu: ‘MOCne więzi’
Okres realizacji: 01.10.2017-30.09.2018

Wsparciem obejmiemy 17 rodzin zamieszkujących gminę Sobótka, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, priorytetowo doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego. Potrzeba realizacji działań wynika z tendencji wzrostowej dysfunkcjonalności rodzin w wieloproblemowym aspekcie – bezrobocie, ubóstwo, przemoc, uzależnienia, rozbicie rodzin, przestępczość oraz braku dostępności do wysokiej jakości usług społecznych w regionie. Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny. Dzięki wsparciu specjalistów, rodzice odbudują swój potencjał do pełnienia roli opiekuńczo- wychowawczych, zwiększając kompetencje społeczne. Rodzice mają szansę odzyskać poczucie kontroli, wzrośnie ich motywacja do zmiany swojej sytuacji, a dzieci zdobędą umiejętności przejawiania pożądanych społecznie postaw. Uczestnicy będą mieli okazję wzorować się na autorytetach i pożądanych modelach rodziny wspierającej, a także w ramach grup samopomocowych wzmocnią swoje poczucie sprawczości, solidarności, wzajemnej pomocy i współdziałania w kierunku rozwiązywania problemów społecznych.

Planowane efekty

10

20

11

11

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

Liczba osób dorosłych w rodzinach, która dokonała postępu w wyniku objęcia usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu