Spółdzielnia Socjalna „Parasol” realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

PARASOL – profesjonalne usługi opiekuńcze dla mieszkańców Opolszczyzny

Projekt realizowany jest w terminie: 1.05.2021 do 30.04.2022. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1: Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Całkowita wartość projektu:

399 475,00 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

377 503,87 pln

Opis projektu

Projekt skierowany jest do osób o ograniczonej samodzielności: starszych, chorych, niepełnosprawnych z powiatu nyskiego. Ze wsparcia korzystają osoby, u których z powodu wieku i/lub chorób współistniejących ograniczona jest aktywność powodująca konieczność stałej albo długotrwałej opieki. Projekt zakłada komplementarne wsparcie w ramach rozwoju usług opiekuńczych obejmujące bezpłatną:

  • Pomoc opiekuna/asystenta w codziennych aktywnościach, opiekę higieniczną, umożliwienie kontaktu z otoczeniem w miejscu zamieszkania osoby starszej/chorej/niepełnosprawnej. W celu zwiększenia skuteczności usług podopieczni wyposażeni są w tzw. „opaski życia SOS” monitorujące funkcje życiowe, alarmujące opiekunów w razie zagrożenia życia i/lub zdrowia. Dodatkowo osoby potrzebujące sprzętu specjalistycznego mogą wypożyczyć: łóżka, balkoniki, wózki). Poza tym w miejscu zamieszkania świadczone są usługi specjalistyczne przez fizjoterapeutę, pielęgniarkę, psychologa, dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych,
  • usługi opiekuńcze/asystenckie świadczone osobom niesamodzielnym (głównie z zaburzeniami otępiennymi) świadczone w domu dziennej opieki. Ponadto zagwarantowany jest dowóz samochodem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, całodzienna opieka, zajęcia animacyjne, kontakt z otoczeniem, usługi specjalistyczne świadczone przez fizjoterapeutę, pielęgniarkę, psychologa, dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznych oraz wyżywienie.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania społecznego osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu nyskiego. W ramach projektu założone
zostało kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych. Realizacja projektu zwiększy dostępność
wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych środowiskowych w miejscu
zamieszkania, w tym usług specjalistycznych.

Planowane efekty

14

14

14

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

4

12

12

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

13

1

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne