Spółdzielnia Socjalna „Parasol” we współpracy z ops Grodków oraz OPS Tułowice realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Po-MOC ma MOC

Projekt realizowany jest w terminie: 01.05.2018 – 30.04.2019 na terenie Gminy Grodków i Gminy Tułowice. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu:

439 000,00 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

414 500,00 pln

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 20 rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze w tym rodzin w szczególnie sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi, z gm. Grodków (15 rodzin) i gm. Tułowice (5 rodzin) poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i wdrożenie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

Cel projektu zrealizujemy poprzez usługi pracy z rodziną, a w szczególności: wsparcie asystenta rodziny dla 15 nowych rodzin obejmowanych asystenturą, poradnictwem specjalistycznym w tym prawno-obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, zwiększeniem dostępu do grup wsparcia/grup samopomocowych przeciwdziałających izolacji rodzin dysfunkcyjnych.

Planowane efekty

78

78

10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

2

10

48

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej

78

20

15

Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych – objętych pomocą asystenta rodziny

Projekt zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Harmonogramy wsparcia

Czerwiec 2018
Wrzesień 2018
Grudzień 2018
Październik 2018
Styczeń 2019
Kwiecień 2019
Sierpień 2018
Listopad 2018