Spółdzielnia Socjalna „Parasol” realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Szansa na sukces w Centrum
Integracji Społecznej w Nysie

Projekt realizowany jest w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) – nabór II.

Całkowita wartość projektu:

485 090,62 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

412 327,02pln

Opis projektu

Przedmiotem projektu Szansa na Sukces w Centrum Integracji Społecznej w Nysie jest stworzenie 10 miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejącym podmiocie prowadzonym przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol”. Projekt obejmuje wsparciem 10 osób, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym:

 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o po-mocy społecznej,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

Zaplanowana kompleksowa usługa w postaci realizacji dla każdego uczestnika indywidualnie zaplanowanej ścieżki  reintegracji przyczyni się znacząco do wzrostu gotowości do podjęcia zatrudnienia Uczestników Projektu.

W ramach uczestnictwa w projekcie oferujemy:

 • szansę na nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy w zakresie umiejętności gotowania – ukończeniu kursu gastronomicznego przy wsparciu wykwalifikowanych trenerów
 • bezpłatne wsparcie specjalistów w całym okresie uczestnictwa (prawnik, doradca zawodowy, psycholog, terapeuta uzależnień, doradca obywatelski)
 • możliwość sfinansowania wspólnych wyjść i wyjazdów integracyjnych do kina, restauracji.
 • bezpłatne wyżywienie (ciepły posiłek) za każdy dzień uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej
 • szansę na uzyskanie zatrudnienia po ukończonym uczestnictwie

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1
Zapytanie ofertowe nr 2
Zapytanie ofertowe nr 3
Zapytanie ofertowe nr 4
Zapytanie ofertowe nr 5
Zapytanie ofertowe nr 6
Zapytanie ofertowe nr 7
Zapytanie ofertowe nr 8
Zapytanie ofertowe nr 9
Zapytanie ofertowe nr 10
Zapytanie ofertowe nr 11

Informacja o wyłonieniu wykonawców