Terapia psychologiczna

Może być realizowana w formie:

  • poradnictwa psychologicznego – pomoc świadczona osobom, zdrowym, które poszukują wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami. Jest zorientowane na doraźną pomoc, w określeniu problemów i sposobów ich rozwiązania. Odbywa się w formie kilku spotkań, których celem jest identyfikacja problemu, poszukiwanie sposobów jego rozwiązania, wzmocnienie w realizacji zmian. Wspierające spotkania z psychologiem mogą pomóc w trudnościach m.in. z pracą, życiem zawodowym, usamodzielnianiem się, podejmowaniem decyzji, konfliktami, przeżywaniem żałoby, choroby, straty, kryzysem okołorozowodowym, i innymi kryzysami rozwojowymi.
  • konsultacji -wstępnego spotkania z psychologiem celem ustalenia dalszych spotkań o charakterze diagnostycznym, doradczym lub terapeutycznym.
  • diagnostyki psychologicznej, która pozwala na znalezienie przyczyn  kłopotu oraz określa stopień udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w jego pojawieniu się. Zadaniem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie materiału informacyjnego, zaleceń oraz sformułowanie prognozy, co do dalszego naszego funkcjonowania. Do tego celu służą metody diagnostyki psychologicznej –dwie podstawowe to wywiad kliniczny i obserwacja, które pozwalają na postawienie hipotez, co do przyczyn nieprawidłowości oraz testy psychologiczne, które umożliwiają ich sprawdzenie. Testy psychologiczne pozwalają określić poziom badanej trudności oraz ustalić charakterystykę badanej osoby