Realizacja zadań publicznych

Zrealizowane

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Łambinowice

Tryb złożenia oferty: 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania publicznego: 

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zadania: 

01.01.2019 r. – 28.02.2019 r.

Celem realizacji zadania jest działalność Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol” na terenie gminy Łambinowice w oparciu o reintegrację zawodową realizowaną w warsztacie gospodarczo-porządkowym w Łambinowicach oraz o nabycie przez 6 osób biorących udział w zadaniu w ramach reintegracji społecznej kompleksowej wiedzy i kompetencji społecznych niezbędnych do radzenia sobie w życiu codziennym oraz procesie powrotu na rynek pracy.

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Paczków – kontynuacja 2018 r

Rodzaj zadania publicznego: 

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji zadania: 

01.02.2018 r. – 30.10.2018 r.

Celem zadania jest kontynuacja działalności Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol” na terenie gminy Paczków w oparciu o reintegrację zawodową 5 osób, realizowaną w warsztacie gospodarczo-porządkowym w Paczkowie oraz o nabycie przez osoby biorące udział w zadaniu w ramach reintegracji społecznej kompleksowej wiedzy i kompetencji społecznych niezbędnych do radzenia sobie w życiu codziennym oraz procesie powrotu na rynek pracy.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno–terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz praca terapeutyczna z całą rodziną.

Rodzaj zadania publicznego: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy.

Tytuł zadania: 

Uwierzyć w siebie – wsparcie młodzieży uzależnionej lub współuzależnionej. Edycja 2018.

Termin realizacji zadania: 

01.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i wychowawców oraz pracę terapeutyczną z rodziną. Program ma również charakter edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób wspóluzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych w tym pracy terapeutycznej z rodziną.

Rodzaj zadania publicznego: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy.

Tytuł zadania: 

Uwierzyć w siebie – wsparcie dorosłych uzależnionych lub współuzależnionych. Edycja 2018.

Termin realizacji zadania: 

01.04.2018 r. – 30.11.2018 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dorosłych zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ma również charakter edukacyjno-korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1065 ze zm.)

Rodzaj zadania publicznego: 

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacji i Integracji w 2018 roku.

Termin realizacji zadania: 

01.06.2018 r. – 31.10.2018 r.

Realizowane zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań w zakresie integracji społecznej 30 osób bezrobotnych zaliczonych do III profilu pomocy, zamieszkujących następujące gminy: Nysa (20 osób- dwie grupy) i Głuchołazy (10 osób), którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Prowadzenie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – Punkt wsparcia osób bezdomnych.

Tryb złożenia oferty:

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rodzaj zadania publicznego:

Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin realizacji zadania: 

02.10.2017 r. – 30.12.2017 r.

Zadanie będzie polegało na utworzeniu przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol” Punktu Wsparcia Osób Bezdomnych, który będzie czynny pięć dni w tygodniu przez 3 godziny dziennie w dni robocze w godz. 13:00 – 16:00. Zakładanym celem realizacji zadania jest uzyskanie wsparcia przez osoby bezdomne, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób bezdomnych, reintegracja społeczna osób bezdomnych w utworzonym punkcie.

Prowadzenie Noclegowni z możliwością korzystania z całodobowego schronienia dla osób bezdomnych w Nysie, w latach 2015 – 2019

Rodzaj zadania publicznego: 

Realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych w Nysie w latach 2015 – 2019

Termin realizacji zadania: 

01.01.2015 r. – 30.06.2017 r. (data została zmieniona za porozumieniem stron)

Celem zadania jest prowadzenie Noclegowni w Nysie dla 60 osób bezdomnych oraz umożliwienie tym osobom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wsparcie tych osób w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Rządowy Program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 – edycja 2017

Rodzaj zadania publicznego: 

Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)Numer i nazwa kierunku działania 4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych.

Tytuł zadania: 

Bank Usług dla Osób Starszych w powiecie nyskim.

Termin realizacji zadania: 

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Projekt „Bank Usług dla Osób Starszych w powiecie nyskim” zakłada udostępnienie wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych i kulturalnych świadczonych bezpośrednio osobom starszym. Działania projektowe będą realizowane na zasadzie utworzenia Banku Usług w 4 gminach powiatu nyskiego (Głuchołazy, Korfantów, Nysa, Łambinowice). Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wraz ze wspieraniem działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Art 62a ustawy z dania 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U 2015, poz 149).

Rodzaj zadania publicznego: 

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacji i Integracji w 2017 roku

Termin realizacji zadania: 

01.04.2017 r. – 31.08.2017 r.

Celem zadania jest objęcie wsparciem 60 osób bezrobotnych z powiatu nyskiego w formie grupowych zajęć warsztatowych i grupowego poradnictwa specjalistycznego. Zadanie podzielone zostanie na II etapy. W ramach działań z zakresu integracji społecznej przewiduje się zorganizowanie w ciągu całego okresu trwania programu 160 godzin grupowych zajęć warsztatowych wraz z grupowym i indywidualnym poradnictwem specjalistycznym.

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Paczków – kontynuacja 2017 r

Rodzaj zadania publicznego: 

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji zadania: 

01.03.2017 r. – 31.12.2017 r.

Celem zadania jest kontynuacja działalności Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol” na terenie gminy Paczków w oparciu o reintegrację zawodową 5 osób, realizowaną w warsztacie gospodarczo-porządkowym w Paczkowie oraz o nabycie przez osoby biorące udział w zadaniu w ramach reintegracji społecznej kompleksowej wiedzy i kompetencji społecznych niezbędnych do radzenia sobie w życiu codziennym oraz procesie powrotu na rynek pracy.

Prowadzenie Noclegowni w Nysie

Rodzaj zadania publicznego:

Realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Termin realizacji zadania: 

01.07.2017 r. – 31.12.2017 r. (rezygnacja z dalszego prowadzenia placówki)

Zadanie polega na prowadzeniu Noclegowni w Nysie, w budynku użyczonym przez Urząd Miejski w Nysie, znajdującym się przy ul. Baligrodzkiej 7. Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, zapewniając tym samym osobom bez dachu nad głową spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Noclegownia czynna jest 7 dni w tygodniu, w okresie od 1 lipca do 30 września, w godzinach od 20.00 do 8.00, a od 1 października do 31.12.2017 r. w godzinach od 18.00 do 8.00. Noclegownia w Nysie jest przygotowana do zapewnienia noclegu 60 osobom bezdomnym, w tym 8 kobietom.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz praca terapeutyczna z całą rodziną.

Rodzaj zadania publicznego:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających
przemocy.

Termin realizacji zadania: 

18.09.2017 r. – 21.12.2017 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i wychowawców oraz pracę terapeutyczną z rodziną. Program ma również charakter edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno – wspomagający dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych w tym pracy terapeutycznej z rodziną.

Rodzaj zadania publicznego:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy.

Termin realizacji zadania: 

18.09.2017 r. – 21.12.2017 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dorosłych zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ma również charakter edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno – wspomagający dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.