Realizacja zadań publicznych

W trakcie realizacji

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Łambinowice

Rodzaj zadania publicznego: 

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zadania: 

01.03.2019 r. – 31.10.2019 r.

Celem realizacji zadania jest działalności Centrum Integracji Społecznej Spółdzielni Socjalnej „Parasol” na terenie gminy Łambinowice w oparciu o reintegrację zawodową realizowaną w warsztacie gospodarczo-porządkowym w Łambinowicach oraz o nabycie przez sześć osób długotrwale bezrobotnych, biorących udział w zadaniu w ramach reintegracji społecznej kompleksowej wiedzy i kompetencji społecznych niezbędnych do radzenia sobie w życiu codziennym oraz procesie powrotu na rynek pracy.

Prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno–terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz praca terapeutyczna z całą rodziną.

Rodzaj zadania publicznego: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy.

Tytuł zadania: 

Uwierzyć w siebie – wsparcie młodzieży uzależnionej lub współuzależnionej. Edycja 2019.

Termin realizacji zadania: 

01.04.2019 r. – 30.11.2019 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające u dzieci i młodzieży poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i wychowawców oraz pracę terapeutyczną z rodziną. Program ma również charakter edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno – wspomagający dla osób współuzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Harmonogram
Kwiecień 2019
Harmonogram
Maj 2019

Prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych w tym pracy terapeutycznej z rodziną.

Rodzaj zadania publicznego: 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców Gminy Nysa, uzależnionych od alkoholu, doznających przemocy.

Tytuł zadania: 

Uwierzyć w siebie – wsparcie dorosłych uzależnionych lub współuzależnionych. Edycja 2019.

Termin realizacji zadania: 

01.04.2019 r. – 29.11.2019 r.

Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dorosłych zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ma również charakter edukacyjno – korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno – wspomagający dla osób wspóluzależnionych oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Harmonogram
Kwiecień 2019
Harmonogram
Maj 2019