Spółdzielnia Socjalna „Parasol” realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

PARASOL – usługi domowej opieki medycznej

Projekt realizowany jest w terminie: 1.05.2022 do 31.03.2023. Projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad 20. osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu:

486 750,00 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

459 978,75 pln

Opis projektu

Projekt jest realizowany na terenie powiatu nyskiego, usługi skierowane są do 20 osób (K=14; M=6), które ze względu na podeszły wiek, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego. W ramach projektu realizowane są

  • Usługi zdrowotne świadczone przez opiekunów medycznych/pielęgniarki w miejscu zamieszkania 11. osób zakwalifikowanych do wsparcia.
  • Usługi całodobowej teleopieki.
  • Wsparcie rehabilitanta/fizjoterapeuty i logopedy.
  • Usługi dziennej opieki medycznej w zastępstwie opiekunów faktycznych świadczone dla 9. osób zakwalifikowanych do wsparcia w trzymiesięcznych cyklach – stacjonarnie, w dni robocze, w godzinach 8-20 w Dziennym Domu dla Osób Starszych. dnia codziennego.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada deinstytucjonalizację opieki medycznej poprzez świadczenie usług opiekuńczych i zdrowotnych w miejscu zamieszkania, teleopiekę medyczną, opiekę medyczną w zastępstwie opiekunów faktycznych, a także uzupełniająco wsparcie w postaci fizjoterapii i logopedii.

Planowane efekty

20

9

20

20

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

Liczba osób objętych teleopieką medyczną

Liczba zakupionych opasek medycznych

20

3

8

Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie