Spółdzielnia Socjalna „Parasol” realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich:

Domowa opieka medyczna dla mieszkańców Opolszczyzny

Projekt realizowany jest w terminie: 1.12.2021 do 31.12.2022. Projekt dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad 20. osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość projektu:

481 050,00 pln

Kwota projektu dofinansowana z Unii:

454 592,25 pln

Opis projektu

Projekt realizowany jest na terenie powiatu nyskiego, obejmie 20 osób, które ze względu na podeszły wiek, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt zakłada deinstytucjonalizację opieki medycznej poprzez świadczenie usług opiekuńczych i zdrowotnych w miejscu zamieszkania, teleopiekę medyczną (zakup dla uczestników projektu specjalistycznych opasek medycznych wraz z całodobowym kontaktem z ratownikami), a także uzupełniająco wsparcie w postaci fizjoterapii, logopedii i lekarza psychiatry.

Celem projektu jest poprawa jakości życia i funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także deinstytucjonalizacja opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na podeszły wiek, w tym osobami z niepełnosprawnościami.

Planowane efekty

20

4

20

20

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

Liczba osób objętych teleopieką medyczną

Liczba zakupionych opasek medycznych

20

3

5

Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie