Spółdzielnia Socjalna "Parasol" | Po-MOC ma MOC
W skład spółdzielni socjalnej Parasol wchodzą: Agencja Usług Socjalnych, Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Agencja Zatrudnienia, Noclegownia oraz Centrum Integracji Społecznej.
niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,niepubliczna poradnia psychologiczno pedagogiczna,niepubliczna poradnia,niepubliczna,poradnia,nysa,cis,centrum integracji,centrum integracji społecznej,integracja społeczna,agencja usług socjalnych,usługi socjalne,usługi,socjalne,centrum,integracji,społecznej,noclegownia,agencja zatrudnienia,zatrudnienie,agencja,psychologia,pedagogika,
22098
page,page-id-22098,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive
 
ue_1
RP_logo
ue_2
ue_3_2

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PARASOL”

 

we współpracy z OPS Grodków oraz OPS Tułowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Po – MOC ma MOC

Projekt Po-MOC ma MOC! realizowany jest w terminie: 01.05.2018 – 30.04.2019 na terenie Gminy Grodków i Gminy Tułowice. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Projekt zakłada komplementarne wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 20 rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze w tym rodzin w szczególnie sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi, z gm. Grodków (15 rodzin) i gm. Tułowice (5 rodzin) poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i wdrożenie działań prewencyjnych mających na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy
zastępczej.

Cel projektu zrealizujemy poprzez usługi pracy z rodziną, a w szczególności: wsparcie asystenta rodziny dla 15 nowych rodzin obejmowanych asystenturą, poradnictwem specjalistycznym w tym prawno-obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, zwiększeniem dostępu do grup wsparcia/grup samopomocowych przeciwdziałających izolacji rodzin dysfunkcyjnych.

Planowane Efekty
 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 78
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie – 78
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu -10
 4. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu -2
 5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu-10
 6. Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań
  prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej -48
 7. Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie -78
 8. Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej-20
 9. Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych – objętych pomocą asystenta rodziny – 15
HARMONOGRAMY WSPARCIA:

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

539 000,00 PLN

KWOTA PROJEKTU DOFINANSOWANA Z UNII:

414 500,00 PLN